سامانه آماری استان زنجان
نرخ اشتغال استان و کشور در بخش خصوصی و عمومی 1396
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.10